โรงแรมชุมแพ(โรงแรมธารากูล)ชุมแพ ขอนแก่น
              
88/8 ม.3 ต.ไชยสอ  อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น

  โทรศัพท์ 043-311696, 043-313342
www.tarakoolhotel.com